Obrony 2018

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu – dra Tadeusza Braneckiego

Prace dyplomowe i magisterskie (po akceptacji przez promotora i sprawdzeniu  w systemie antyplagiatowym)  których termin obron jest przewidziany na 6 i 7 lipca 2018 r. , winny być złożone w dziekanacie w maksymalnym terminie do dnia 9 czerwca 2018 r.

Obrona prac złożonych po 9 czerwca br. przewidziana jest na trzecią dekadę września. 

 

INFORMACJA  DLA  STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA LUB DRUGIEGO STOPNIA
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

I. Indeks wraz z kartą egzaminacyjną w celu zaliczenia ostatniego semestru studiów.

II. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:

a) druk obustronny

b) interlinia 1,0

c) czcionka – Times New Roman – 12 pkt

d) margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.

e) oprawa miękka – folia zgrzana na klej

f) kopia na płycie CD opatrzonej etykietą

g) strona tytułowa pracy

III. Kartę rejestracji pracy dyplomowej.

IV. Cztery zdjęcia formatu 4,5/6,5 cm

 V. Oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy oraz  oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy.

Oświadczenie to powinno  znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.

 VI. Kartę obiegową.

a) dziekanat – (uregulowane czesne za cały okres studiów, opłata za dyplom 60 zł.)

b) biblioteka główna WSHP (obecnie w dziekanacie)

VII.  Legitymację studencką.

VIII. Protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej na podstawie raportu podobieństwa systemu Plagiat.pl.

Aby praca dyplomowa została dopuszczona do obrony, musi ona zostać sprawdzona pod względem plagiatu. Każdy student ma obowiązek poddać swoją pracę procedurze opisanej w tym miejscu. Po otrzymaniu raportu przekazuje go promotorowi, który zatwierdza pracę, wypełniając protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej.

IX. Dwie prace w twardej okładce (z napisem PRACA LICENCJACKA albo PRACA MAGISTERSKA) z interlinią 1,5 tekst jednostronny (dla Promotora i Recenzenta) – po uzgodnieniu z odpowiednim promotorem.