Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2018/2019

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Biomedyczne podstawy rozwoju 15 E
15
Psychologia ogólna 15 10 E
Socjologia 15 15 E
Historia myśli pedagogicznej i kształcenia specjalnego 15 Z/O
15
Emisja głosu 15 Z
Komunikacja społeczna 15 Z/O
Neurofizjologia 10 10 Z/O
Pierwsza pomoc przedmedyczna 15 Z/O
Aspekty prawne pracy pedagoga 10 Z/O
TIK w pracy pedagoga 30 Z/O
Język angielski 30 Z/O

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Dydaktyka ogólna 15 E
15 Z
Pedagogika specjalna 15 Z/O
15 Z
Dydaktyka specjalna 10 10 E
Diagnostyka psychopedagogiczna 15 Z/O
15 Z
Praca ze środowiskiem rodzinnym osób niepełnosprawnych i niedostosowanych 20 Z/O
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 15 Z/O
Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką 10 20 E
Edukacja przyrodnicza z metodyką 15 Z/O
Edukacja fizyczna i zdrowotna z metodyką 15 Z/O
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką 15 Z/O

+ praktyka obserwacyjna (30 h)

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2018/2019

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Wstęp do prawoznawstwa 10 E
10 Z
Historia administracji od XVIII wieku 15 Z/O
Makro i mikroekonomia 10 E
10 Z
Logika praktyczna 15 5 Z/O
Nauka administracji 10 Z/O
10 Z
Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych 10 10 E
Język obcy 15 Z/O
Bezpieczeństwo ekologiczne 5 Z/O
10 Z
Szkolenie BHP 4 Z

 

ROK II

PRZEDMIOT W ĆW ZAL
Prawo administracyjne – część ogólna 36 18 E
Finanse publiczne i prawo finansowe 9 9 E
Prawo karne i prawo wykroczeń 18 18 E
Język obcy 18 Z/O
Ustrój samorządu terytorialnego w państwach UE (RziS) 18 E
Ustrój administracji rządowej w Polsce (RziS) 18 E
9 Z
Prawo wyznaniowe (RziS) 9 Z/O

 

ROK III 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Postępowanie administracyjne 18 9 E
Publiczne prawo gospodarcze 18 9 E
Postępowanie egzekucyjne w administracji 9 9 E
Podstawy marketingu terytorialnego 9 Z/O
Seminarium dyplomowe 18 Z
Kontrola i nadzór w administracji publicznej (RziS) 9 9 E
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (RziS) 9 9 Z/O
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej (RziS) 9 9 Z/O
Finanse samorządu terytorialnego (RziS) 9 E
9 Z
Przedmiot do wyboru:

1) Historia prawa sądowego (RziS)

2) Historia parlamentaryzmu (RziS)

18 Z/O

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2018/2019

ROK I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Zasady ustroju politycznego państwa 5 5 E
Zasady tworzenia i stosowania prawa 5 10 Z/O
Historia myśli ustrojowo – administracyjnej 15 5 E
Postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne 10 10 E
Prawo UE 10 10 E
Umowy w administracji 10 10 E
Język obcy 15 Z/O
Przedmiot fakultatywny (do wyboru):

1)      Negocjacje i mediacja w administracji publicznej

2)      Komunikacja społeczna

5 10 Z/O
Szkolenie BHP 4 Z

 

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów UE 9 9 E
Prawo karne skarbowe 9 9 Z/O
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie 9 9 Z/O
Seminarium magisterskie 18 Z
Prawo stowarzyszeń i organizacji społecznych (RziS) 9 Z/O
9 Z
Prawo i administracja ochrony zdrowia (RziS) 9 9 E
Podstawy teorii prawa 18 E
Przedmiot do wyboru:

Administracja centralna i lokalna w Polsce 1918-1998 (RziS)

Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce (RziS)

 

9

 

 

Z/O