Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Regulamin studiów

DO PORANIA: 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WSHP

Nr 2/04/2018 z dnia 21 kwietnia 2018r.

 

 

REGULAMIN STUDIÓW

(tekst jednolity)

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do studentów studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

§ 2

 1. Zasady i tryb przyjęcia na studia uchwala Senat.
 2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Tekst ślubowania jest zawarty w statucie Uczelni. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest zasadniczym dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów. 

 § 3

Zwierzchnikiem ogółu studentów w Uczelni jest Rektor. W sprawach objętych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmuje właściwy Dziekan. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni od decyzji Dziekana do Rektora.

 

§ 4

Reprezentantem ogółu studentów w Uczelni są organy Samorządu Studenckiego, działające na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu Uczelni.

 

 

Rozdział 2

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW

 § 5

 1. Student ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni,
  2. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
  3. uczestnictwa w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
  4. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni.
 2. W okresie studiów studentowi przysługuje prawo do:
  1. korzystania z pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  2. ochrony zdrowia i opieki lekarskiej.
 3. Student ma prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, na zasadach określonych w ustawach.
 4. Za szczególnie wyróżniającą się postawę i bardzo dobre wyniki w studiach, studentowi mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa odrębny regulamin, wydany przez Rektora.   

 

§ 6

 1. Student może po zaliczeniu I roku za zgodą Dziekana studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki lub dowolne przedmioty, zarówno w Uczelni, jak również w innych szkołach.
 2. Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na innym kierunku w razie niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

 

§ 7

 1. Student, który zaliczył pierwszy rok studiów na studiach licencjackich lub pierwszy semestr studiów uzupełniających magisterskich, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach uzyskać zgodę na odbywanie studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS).
 2. Indywidualna organizacja studiów (IOS) polega na ustaleniu przez Dziekana w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów odrębnego harmonogramu obejmującego uczestnictwo  w zajęciach, terminy zaliczeń i egzaminów.
 3. O indywidualną organizację studiów może się ubiegać student:
  • członek sportowej kadry narodowej bez względu na przynależność klubową,
  • dotknięty niepełnosprawnością,
  • studiujący na dwóch kierunkach,
  • dotknięty ważnymi przyczynami rodzinnymi, losowymi lub zawodowymi.
 4. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje Dziekan na wniosek zainteresowanego studenta.
 5. Opiekunem naukowym dla studenta objętego indywidualną organizacją studiów jest Dziekan, który ustala dla studenta harmonogram indywidualnej organizacji studiów.
 6. Student traci prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, jeśli nie wypełni zadań wynikających z zatwierdzonego harmonogramu.

§ 8

Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów.

 

§ 9

 1. Studenta obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń, jak również wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych przewidzianych w planach studiów.
 2. Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach, seminariach, konwersatoriach, lektoratach, zajęciach laboratoryjnych i praktykach. Nieobecność studenta na zajęciach obowiązkowych powinna być usprawiedliwiona. Nieobecność studenta na zajęciach usprawiedliwia prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości lub braku dokumentacji o usprawiedliwieniu nieobecności decyduje Dziekan. Sposób i termin odrobienia zaległości wynikających z nieobecności studenta określa prowadzący zajęcia na początku semestru.

§ 10

Student obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Uczelnię o zmianie stanu cywilnego, nazwiska i adresu. W razie nie powiadomienia Uczelni o zmianie nazwiska lub adresu, pisma wysyłane na ostatni podany adres, uważa się za doręczone.

§ 11

 1. Student może przenieść się do innej szkoły lub na inny pokrewny kierunek studiów w Uczelni za zgodą Dziekana. Na tych samych zasadach może być przyjęty student przenoszący się z innej uczelni.
 2. Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne. Decyzje w sprawie przeniesienia i różnic programowych podejmuje Dziekan.
 3. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania przez przeniesionego studenta zaległości, wynikających z różnicy planów studiów i programów nauczania.
 4. Senat może określić zasady przeniesień.

§ 12

 1. Na pisemny uzasadniony wniosek studenta Dziekan może udzielić studentowi urlopu od zajęć:
  • długoterminowego
  • krótkoterminowego
 2. Student może uzyskać urlop od zajęć w przypadku:
 • długotrwałej choroby,
 • urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
 • podjęcia studiów za granicą,
 • innych ważnych okoliczności lub trudnej sytuacji materialnej.

§ 13

 1. Urlop długoterminowy udzielany jest na okres roku i może zostać przyznany studentowi po zaliczeniu semestru z zastrzeżeniem ust. 2, nie więcej niż dwukrotnie w ciągu całego okresu studiów.
 2. W przypadku uzasadnionych stanem zdrowia lub innymi ważnymi okolicznościami, urlop może być udzielany w dowolnym momencie trwania roku akademickiego z tym, że w takiej sytuacji student po urlopie podejmuje studia z początkiem tego semestru na którym nastąpiło urlopowanie.
 3. Student powracający z urlopu zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych jeśli takie występują w zakresie i terminie określonym przez Dziekana.

§ 14

 1. Urlop krótkoterminowy udzielany jest na okres nie dłuższy niż dwa miesiące.
 2. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta od obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów tego semestru.

 

§ 15

 1. Fakt korzystania przez studenta z urlopu od zajęć wymaga wpisu do indeksu.
 2. W okresie urlopu od zajęć student zachowuje uprawnienia studenckie. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w okresie urlopu określają odrębne przepisy.
 3. W trakcie urlopu od zajęć student może, za zgodą Dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. Student studiujący na dwóch kierunkach może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obu kierunkach jednocześnie lub tylko na jednym z nich.

 

 

Rozdział 3

ORGANIZACJA STUDIÓW

 § 16

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni.

1a. W uzasadnionych przypadkach zajęcia kolejnego roku akademickiego na studiach
   niestacjonarnych mogą rozpocząć się przed 1 października. Decyzję w tym zakresie
      podejmuje Rektor.

 1. Rok akademicki obejmuje:
  1. okres zajęć dydaktycznych trwających łącznie 30 tygodni,
  2. sesje zaliczeniowo – egzaminacyjne trwające łącznie nie krócej niż 6 tygodni,
  3. praktyki, których czas trwania określają programy studiów,
  4. okresy wolne od zajęć dydaktycznych, trwające łącznie nie krócej, niż 10 tygodni, w tym 1 tydzień przerwy międzysemestralnej.
 2. Organizację roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ustala Rektor w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości przed 1 października.
 3. (skreślony).
 4. Rektor lub Dziekan za zgodą Rektora mogą ogłosić w ciągu roku akademickiego dni lub godziny wolne od zajęć.
 5. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami Samorządu Studenckiego może powołać opiekunów lat i grup studenckich.
 • § 17
 1. Studia odbywają się według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez Senat, po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego. Program kształcenia rozumiany jest jako opis określonych spójnych efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kształcenia dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów, zwany planem studiów.
 2. Plan studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danego kierunku oraz zajęcia do wyboru przez studenta. Plan studiów i program kształcenia oraz liczba wymaganych punktów zaliczeniowych ECTS powinny być podane do wiadomości studentów nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku (semestru).
 3. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów winna wynieść nie mniej niż 180 punktów na studiach I stopnia i nie mniej niż 90 punktów na studiach II stopnia, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
 • § 18
 1. Językiem wykładowym, językiem egzaminów i zaliczeń oraz prac dyplomowych w Uczelni jest język polski.
 2. Zajęcia dydaktyczne oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być również prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Senat. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe.
 3. Za prowadzenie zajęć w języku obcym Uczelnia może pobierać dodatkowe opłaty.
 4. Uczelnia organizuje dla cudzoziemców dodatkowe zajęcia z języka polskiego.
 5. W celu udostępnienia procesu dydaktycznego studentom niepełnosprawnym w czasie zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń, na podstawie zezwolenia Dziekana, mogą być obecni czynnie tłumacze języka migowego, stenotypiści, a także asystenci osób niepełnosprawnych.
 • § 19

(skreślony).

 

Rozdział 4

ZALICZENIE SEMESTRU / ROKU STUDIÓW

 § 20

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i praktyk objętych planem studiów, a także uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ECTS nieodzownych do zaliczenia semestru lub roku.
 3. Zaliczenie semestru zimowego następuje nie później niż do dnia 31 marca, zaś semestru letniego i całego roku akademickiego nie później niż do dnia 30 września.
 4. Dziekan może w uzasadnionych wypadkach (np. niepełnosprawność, choroba lub poważny przypadek losowy) wyrazić zgodę na przedłużenie terminu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, w tym na uzyskanie zaliczeń i egzaminów poprawkowych.
 5. W uzasadnionych wypadkach Dziekan może przywrócić termin egzaminu
  (zaliczenia) studentowi, który nie przystąpił do tego egzaminu (zaliczenia) zgodnie z harmonogramem. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieprzystąpienia do egzaminu (zaliczenia).
 6. Student może w uzasadnionych wypadkach ubiegać się o odroczenie terminu egzaminu (zaliczenia) składając do Dziekana pisemny wniosek, najpóźniej w dniu egzaminu (zaliczenia). W przypadku uzyskania przez studenta zgody na odroczenie terminu egzaminu (zaliczenia), termin odroczony staje się pierwszym terminem egzaminu (zaliczenia).
 • § 21
 1. Jeżeli na kierunku studiów istnieje dwie lub więcej specjalności, student wybiera jedną z nich w terminie i na warunkach ustalonych przez Dziekana.
 2. Student może wybrać więcej niż jedną specjalność, specjalizację na pisemny wniosek.
 3. Specjalność może zostać uruchomiona jeśli liczyć będzie co najmniej 30 osób.
 • § 22
 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w przewidzianych planem studiów i programie nauczania zajęciach dydaktycznych, uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami oraz przystąpienie do egzaminu, jeśli jest przewidziany w planie studiów.
 2. Jeżeli przedmiot obejmuje wykłady i ćwiczenia lub konwersatorium, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń lub konwersatorium.
 3. Szczegółowy zakres wymagań w zakresie poszczególnych zajęć ustala nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia.
 4. Nauczyciel akademicki informuje studenta o uzyskanych wynikach zaliczeń, konwersatoriów i egzaminów bezpośrednio bądź poprzez wywieszenie listy wyników według numerów albumu na tablicy ogłoszeń a następnie przez dokonanie stosownego wpisu w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć studenta.
 5. Student jest obowiązany do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć nie później niż na pierwszych zajęciach po ustaniu przyczyny nieobecności.
 6. Prowadzący zajęcia decyduje o usprawiedliwieniu nieobecności oraz określa sposób i termin uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.
 7. Usprawiedliwiona nieobecność studenta, która przekracza ½ wymiaru zajęć, może być podstawą do ich niezaliczenia.
 8. Nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć w wymiarze określonym w ust. 7 mogą być podstawą niedopuszczenia do zaliczeń i egzaminów końcowych.
 9. Nieobecność na zajęciach (usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona) nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczenia kolokwiów, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów
 • § 23

Warunkiem zaliczenia praktyk przewidzianych planem studiów jest przedłożenie opiekunowi praktyk Dzienniczka Praktyk lub zaświadczenia o odbyciu praktyk wystawionego przez podmiot, u którego odbywa się praktyka wraz z dokonaną przez ten podmiot oceną przebiegu praktyki. Praktyki zalicza ich opiekun przez dokonanie stosownego wpisu w indeksie i w karcie zaliczeń.

 • § 24
 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu (zaliczenia) ma obowiązek wręczyć egzaminującemu indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta. Brak któregokolwiek z tych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu (zaliczenia).
 2. Student składa kartę okresowych osiągnięć studenta i indeks do dziekanatu niezwłocznie po zdaniu ostatniego egzaminu (zaliczenia), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej poprawkowej.
 • § 25
 1. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot w terminach sesji zaliczeniowo – egzaminacyjnej. W wyjątkowych wypadkach Dziekan może określić inny termin (odroczenie terminu) lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego specjalistę z danego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. Terminy egzaminów w sesji ustala Dziekan w porozumieniu z egzaminatorami i właściwym organem Samorządu Studenckiego. Ich harmonogram winien być podany do wiadomości studentów nie później niż na dwa tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej.
 3. Jeżeli przedmiot jest wykładany przez więcej osób, egzaminują kolegialnie i ustalają jedną ocenę lub egzaminuje jedna osoba. O wyborze trybu egzaminu decyduje Dziekan.
 4. Wykładowca może po zakończeniu zajęć ze swojego przedmiotu, zezwolić studentowi na złożenie egzaminu (zaliczenia) w tzw. terminie „zerowym” – traktowanym jako termin podstawowy.
 • § 25a
 1. Na prośbę studenta egzaminujący ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę, wskazując na ewentualne błędy popełnione przez studenta w trakcie egzaminu (zaliczenia).
 2. Egzaminujący nie może wpisać wyników egzaminu (zaliczenia) do indeksu, jeżeli student nie przedstawi karty okresowych osiągnięć studenta.
 3. Dokumenty z wynikami egzaminów i zaliczeń, po wpisaniu ocen do kart okresowych osiągnięć studenta, indeksów i protokołów, nauczyciel przekazuje do dziekanatu najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu sesji
 • § 26

Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie przez Dziekana oceny niedostatecznej.

 • § 27
 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.
 2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbywać się wcześniej niż po 14 dniach od pierwszego egzaminu.

§ 28

 1. Dziekan, na wniosek studenta lub nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych, otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu/zaliczenia poprawkowego bądź zgłosił zastrzeżenia, co do bezstronności nauczyciela akademickiego, sposobu przeprowadzenia egzaminu, otrzymanej oceny lub podniósł uchybienia formalne .
 2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zainteresowany student, bądź nauczyciel akademicki, powinien złożyć w ciągu 14 dni od daty kwestionowanego egzaminu lub odmowy udzielenia zaliczenia, poprawienia egzaminu.
 3. Egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 4. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się przed komisją, w skład, której wchodzą:
  1. Dziekan, jako przewodniczący;
  2. egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia;
  3. wskazany przez Dziekana drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem, albo inny specjalista prowadzący zajęcia na tym samym kierunku studiów;
  4. na wniosek studenta, w charakterze obserwatora, do komisji może wejść przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
 5. Decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna.
 6. W jednym semestrze lub roku student może przystąpić do jednego zaliczenia w trybie komisyjnym i jednego egzaminu komisyjnego.
 • § 29
 1. Liczbę punktów ECTS, które student winien uzyskać w celu zaliczenia semestru lub roku ustala Senat.
 2. Przy zaliczaniu przedmiotów stosuje się następującą skalę ocen:

 

słownie liczbowo w systemie ECTS
bardzo dobra (bdb.) 5,0 A
dobra plus (db.plus) 4,5 B
dobra(db.) 4,0 C
dostateczna plus (dst.plus) 3,5 D
dostateczna (dst.) 3,0 E
niedostateczna (ndst.) 2,0 F

 

§ 30

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru z powodu niedostatecznych wyników w nauce Dziekan wydaje decyzję o:
  • wpisie warunkowym,
  • skierowaniu na powtarzanie przedmiotu,
  • zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów,
  • skreśleniu z listy studentów.
 2. Decyzje, o których mowa w ust1 pkt 1, 2 i 3 podejmuje Dziekan na wniosek studenta.
 • § 31
 1. Wpis warunkowy polega na zezwoleniu na podjęcie studiów na wyższym semestrze, pomimo niezaliczenia poprzedniego semestru, przy jednoczesnym zobowiązaniu studenta do uzupełnienia wszystkich braków w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
 2. Wpis warunkowy nie może obejmować w skali roku akademickiego więcej niż trzech egzaminów (lub egzaminów i zaliczeń), a w semestrze nie więcej niż dwóch egzaminów (lub egzaminów i zaliczeń).
 3. Terminy zaliczenia warunkowego określa Dziekan, przy zachowaniu zasady, ze termin ten nie może trwać dłużej niż do dnia rozpoczęcia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej następnego semestru.
 4. Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny z zaliczenia lub egzaminu z udzielonego wpisu warunkowego na semestr następny może ubiegać się o wyrażenie zgody na powtarzanie tego przedmiotu.
 • § 32
 1. Powtarzanie przedmiotu polega na tym, że na wniosek studenta, który nie zaliczył jednego lub dwóch przedmiotów w jednej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, Dziekan może zezwolić na wpis na semestr(y) następny(e), z obowiązkiem zaliczenia niezaliczonego przedmiotu lub przedmiotów w odpowiednim semestrze następnego roku akademickiego.
 2. W przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemożliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu Dziekan określa sposób jego zaliczenia.
 3. Jeżeli powtarzany przedmiot(y) nie został(y) zaliczony(e), Dziekan może wydać decyzję o ponownym powtórzeniu semestru, na którym przedmiot(y) te(n) występuje(ą) w planie studiów.
 4. Decyzję, o której mowa w ust 1 student może uzyskać w odniesieniu do co najwyżej dwóch przedmiotów w ciągu całego okresu studiów.
 • § 33
 1. Student, który powtarza semestr zobowiązany jest do powtórzenia wszystkich przedmiotów danego kierunku objętych planem studiów w powtarzanym semestrze.
 2. Na wniosek studenta powtarzającego semestr Dziekan może podjąć decyzję o uznaniu uzyskanych zaliczeń i złożonych egzaminów, w odniesieniu do przedmiotów zaliczonych w pierwszym terminie na ocenę co najmniej dostateczną plus. W pozostałych wypadkach decyzję o zaliczeniu zajęć podejmuje nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia.
 • § 34
 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
  • niepodjęcia studiów,
  • rezygnacji ze studiów,
  • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  • ukarania karą dyscyplinarną, wydalenia z Uczelni.
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
 • stwierdzenia braku postępów w nauce,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru w terminie określonym w § 20 ust 3 i 4,
 • niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,
 • niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 1. Skreślenie z powodu o którym mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w przypadku gdy osoba, która została przyjęta na studia nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie do dziekanatu w celu podpisania tekstu ślubowania.
 2. Skreślenie z powodu, o którym mowa w ust 1 pkt 2 następuje w przypadku złożenia przez studenta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów. Oświadczenie o rezygnacji ze studiów student składa w dziekanacie osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza.
 3. Skreślenie z powodu, o którym mowa w ust 2 pkt 1 może nastąpić w przypadku gdy student po raz drugi nie uzyskuje zaliczenia tego samego semestru.
 4. Skreślenia z listy studentów dokonuje się po uprzednim zawiadomieniu studenta (w formie pisemnej) o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia, z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2 pkt 4. W przypadku braku podstaw do wycofania się z zamiaru skreślenia, Dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów i doręcza ją studentowi. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 • § 35
 1. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, może wznowić naukę na tym samym kierunku lub w wyjątkowych przypadkach – na kierunku pokrewnym.
 2. W decyzji o wznowieniu studiów Dziekan określa warunki oraz semestr studiów, na który student zostaje przyjęty. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż ten, z którego nastąpiło skreślenie lub na którym przerwano studia. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów w semestrze niższym lub zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic programowych.

 

 

 

Rozdział 5

PRACA I EGZAMIN DYPLOMOWY

 § 36

 1. Student ma obowiązek wykonać pracę dyplomową pod kierunkiem wyznaczonego przez Dziekana profesora, doktora habilitowanego lub nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora. Wybór seminarium pozostawia się studentowi, zgodnie z zainteresowaniami naukowymi, z tym, że na seminarium mogą być miejsca limitowane. Tematy prac dyplomowych winny być ustalone w pierwszym semestrze uczestnictwa w seminarium i zatwierdzone przez Senat.

1a. Studentowi przysługuje prawo do zmiany promotora w pierwszym semestrze zajęć z
    seminarium dyplomowego. Zmiana promotora nie może prowadzić do likwidacji grupy
     seminaryjnej lub zwiększenia liczebności grupy w porównaniu do pozostałych i winna być
      dokonana w porozumieniu z zainteresowanymi promotorami

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez Dziekana. W przypadku rozbieżności w ocenie o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
 • § 37
 1. Studia kończy złożenie egzaminu dyplomowego z pozytywnym wynikiem.
 2. Studenci zobowiązani są przystąpić do egzaminu nie później, niż do dnia:
  • 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym, lub
  • 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

2a. Przedkładając pracę dyplomową, student składa w dziekanacie oświadczenie o autorstwie pracy, zawierające klauzulę dotyczącą konsekwencji wynikających z przypisania sobie przez studenta autorstwa cudzej pracy (jej fragmentu) lub cudzych wyników badawczych.

2b. Senat, w drodze uchwały, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

2c. Promotor wyrażając studentowi zgodę na złożenie pracy dyplomowej dołącza pisemne oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że praca została wykonana pod jego kierunkiem; oświadczenie to dołącza się do pracy dyplomowej.

 1. W wyjątkowych przypadkach Dziekan na wniosek studenta może przedłużyć termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego o sześć miesięcy.
 2. Jeżeli student w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem złoży wszystkie egzaminy i uzyska zaliczenia przewidziane programem studiów może uzyskać zgodę na złożenie pracy dyplomowej w późniejszym terminie.
 3. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 • § 38
 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych programem studiów oraz wypełnienie limitu zajęć fakultatywnych,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
  3. sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.
 2. Termin egzaminu dyplomowego ustala Dziekan nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia złożenia pracy dyplomowej.
 3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Odbywa się przed Komisją, w skład której wchodzą przewodniczący, promotor i recenzent pracy dyplomowej.
 4. Komisji egzaminu dyplomowego, która ustala ocenę z egzaminu po jego zakończeniu, przewodniczy Dziekan lub delegowany przez niego nauczyciel akademicki.
 5. Na egzaminie dyplomowym student winien wykazać wiedzę z zakresu studiowanego kierunku i problematyki związanej z pracą dyplomową.
 6. O wyniku egzaminu dyplomowego Komisja decyduje większością głosów. W przypadku rozbieżności w ocenie o wyniku egzaminu dyplomowego decyduje przewodniczący.
 7. Na wniosek promotora lub studenta dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na początku semestru dyplomowego, przed ogłoszeniem terminów, o których mowa w ust. 2. Ogłoszenie o terminie otwartego egzaminu dyplomowego powinno być umieszczone na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem, jak również zamieszczone na stronie internetowej wydziału na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Tryb przeprowadzenia egzaminu otwartego jest taki sam jak tryb egzaminu zamkniętego.
 • § 38a
 1. Niezłożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie,
  skutkuje wydaniem decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów.
 2. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do
  niego, Dziekan wyznacza drugi termin, nie później niż do 1 miesiąca od daty pierwszego
  terminu, Drugi termin traktowany jest jako ostateczny.
 3. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego,
  poświadczonego stosownymi dokumentami, Dziekan wyznacza nowy termin. Termin ten
  traktowany jest jako termin podstawowy.
 4. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Dziekan podejmuje
  decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 • § 39
 1. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym.
 2. Na ocenę końcową zamieszczoną na dyplomie jako wynik ukończenia studiów składa się:
  • średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z ocena z całego okresu studiów, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych – stanowiąca 50% oceny końcowej,
  • ocena pracy dyplomowej – stanowiąca 25% oceny końcowej,
  • ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca – 25% oceny końcowej
 3. W dyplomie wpisuje się jako wynik ukończenia studiów średnią ocen uzyskaną w sposób opisany powyżej po zaokrągleniu jej według zasady:
 • do 3,24 – dostateczny (3,0)
 • od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus (3,5)
 • od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0)
 • od 4,25 do 4,74 – dobry plus (4,5)
 • od 4,75 do 5,00 – bardzo dobry (5,0)

z zastrzeżeniem, że średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z oceną całego okresu studiów jest niższa od 3,0 to ocena na dyplomie nie może być wyższa niż 4,0

 1. Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy może wnioskować o podwyższenie oceny końcowej na dyplomie o pół stopnia, w przypadku średniej ocen, co najmniej 4,5 w ostatnim roku studiów, bardzo dobrej oceny pracy dyplomowej i bardzo dobrej oceny   z egzaminu dyplomowego.
 2. Wniosek komisji o podwyższenie oceny na dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i podlega zatwierdzeniu przez Dziekana.
 3. Komisja egzaminacyjna może pisemnie wnioskować o przyznanie nagrody, dyplomu z wyróżnieniem, którego wzór ustala uczelnia. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rektor.
 4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.
 5. Absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku ukończenia studiów.
 • § 40
 1. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, lub uzyskania oceny niedostatecznej, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, który jest ostateczny.
 2. Z chwilą upływu terminu ostatecznego, lub niezłożenia egzaminu dyplomowego po raz drugi Dziekan wydaje decyzję o:
  • zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru bądź roku studiów,
  • skreśleniu z listy studentów.
 • § 41
 1. Absolwent studiów licencjackich otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów uzupełniających magisterskich otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 2. Rektor, na wniosek Komisji, może wyróżnić absolwenta specjalnym dyplomem uznania w sytuacji, gdy absolwent studiów licencjackich lub magisterskich uzyskał średnią ocen,  o której mowa w § 39 ust. 6 minimum 4,85.

 

Rozdział 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42

Zasady odpłatności za studia określone są w regulaminie opłat i umowie zawartej miedzy uczelnią, a studentem.

§ 42a

 1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym
  wypełnianiem obowiązków, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

            1) nagroda Rektora,
            2) wyróżnienie Rektora,
            3) stypendium Rektora,
            4) nagrody instytucji pozauczelnianych przyznawane na wniosek Uczelni.

 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jak również o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, określone na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 2 określa Regulamin Przyznawania Pomocy Materialnej dla Studentów.

§ 43

Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018.