Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Stypendia

Terminy składania dokumentacji niezbędnej do przyznania pomocy materialnej  w roku akademickim 2019/2020

stopień I – rok I – 26 października 2019 r.

stopień I – rok II -28 wrzesień 2019 r.

stopień I – rok III -28 wrzesień 2019 r.

stopień II – rok I – 26 października 2019 r.

stopień II – rok II -28 wrzesień 2019 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w białej teczce  z wpisanym nr albumu oraz wskazaniem rodzaju pomocy materialnej

 

 

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogę;
 • stypendium rektora;
 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

 

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru.

 

Łączna miesięczna kwota stypendiów socjalnego i rektora, dla studenta nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora

 

Świadczenia takie jak stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych. stypendium rektora;

 • przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 • nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego

 

Stypendium socjalne

może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

 
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

 

Zapomogę

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

Stypendium rektora 

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 

Stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Stypendium może być przyznane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa:

 • rodzaj stypendium;
 • kryteria i sposób przyznawania stypendium;
 • maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student;
 • warunki wypłacania stypendium.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może również określić warunki zwrotu stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu.

 

Stypendium za wyniki w nauce 

Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może być przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. Na wniosek osoby przyznającej stypendium, (o którym mowa) minister zatwierdza zasady jego przyznawania.

 

 

 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

https://www.gov.pl/nauka/dochod-z-gospodarstwa-rolnego-obowiazujacy-w-roku-akademickim-20182019

Regulamin Stypendialny

Załączniki do regulaminu:

1. Wniosek o przyznanie stypendium.

1a. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni.

2. Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

3. Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej.

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

5. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

6. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

7. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

8. Odwołanie od decyzji komisji stypendialnej.

9. Zaświadczenie Urzędu Gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych

10. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

11. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

12. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia.

13. Wniosek o przyznanie zapomogę

14. RODO -informacja