Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Pedagogika Specjalna

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA – Studia I stopnia licencjackie, niestacjonarne

 

       Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA mają na celu profesjonalne przygotowanie przyszłych pedagogów do pracy zawodowej, wyposażając ich w niezbędną do tego wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec wychowanków i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

            Specjalności oferowane przez naszą uczelnię tj. „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną”, „Logopedia szkolna z pedagogiką wczesnoszkolną”, ”Resocjalizacja z socjoterapią” prowadzą do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów w zakresie Pedagogiki specjalnej do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych, sądownictwie oraz przygotowują absolwentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje  pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów

 

Kształcenie odbywa się w zakresie modułowym

  • Moduł kształcenia podstawowego
  • Moduł kształcenia kierunkowego
  • Moduł specjalnościowy
  • Moduł sprawnościowy
  • Moduł dyplomowania
  • Praktyki (obserwacyjna, metodyczna I i II, terapeutyczna)
  • Przedmioty fakultatywne

 

 

 

 

Specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną
  • Logopedia szkolna z pedagogiką wczesnoszkolną
  • Resocjalizacja z socjoterapią