Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Uchwały o warunkach przyjęć na studia

DO PORANIA: 

Uchwała Senatu WSHP w Sandomierzu nr 2/12/2018 z dnia 1.12.2018  w sprawie przyjęcia warunków,trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku Administracja w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Senatu WSHP w Sandomierzu nr 4-04-2018 w sprawie przyjęcia warunków,trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała Senatu WSHP w Sandomierzu nr 5-04-2018 w sprawie przyjęcia warunków,trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studiów dla cudzoziemców

UCHWAŁA SENATU

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

 Nr    4/04/2018

z dnia  21 kwietnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunki: Administracja  w roku akademickim 2018/2019

 

Działając na podstawie § 31 pkt 9 Statutu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, w związku z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm), Senat Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej jednogłośnie uchwala, co następuje:

1

W roku akademickim 2018/2019 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu na Wydziale Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu w Sandomierzu prowadzi nabór na studia I i II stopnia na kierunek Administracja oraz na  studia I stopnia na kierunek Pedagogika Specjalna, prowadzone w formie niestacjonarnej.

2

Termin rozpoczęcia rekrutacji na kierunku Administracja i Pedagogika Specjalna w roku akademickim 2018/2019 ustala się na dzień 21.05.2018 r. Termin zakończenia rekrutacji ustala się na dzień 30.09.2018 r.

3

Wstęp na studia jest wolny. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan.  Od decyzji Dziekana służy odwołanie do Rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

4

Kandydat na studenta zobowiązany Jest przedłożyć następujące dokumenty:

 1. poświadczoną przez uczelnię kopię:

 – świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 – dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,

  1. 3 fotografie,
  1. oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 1. ankietę osobową zawierającą imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji. 

5

Dokumenty określone w § 4 należy składać osobiście.

6

Na studia może zostać przyjęty kandydat, który ma uregulowane wszystkie należności wobec WSHP w Sandomierzu.

7

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA SENATU

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu

 Nr    5/04/2018

z dnia  21 kwietnia 2018 r.  w sprawie przyjęcia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji studiów dla cudzoziemców, na kierunku Administracja
w roku akademickim 2018/2019

 

Działając na podstawie § 31 pkt 9 Statutu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, w związku z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm), Senat Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej jednogłośnie uchwala, co następuje:

1

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia l i II stopnia w formie niestacjonarnej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, na zasadach określonych w ustawie z dnia  27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501
z późn. zm,).

 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, odpowiednio do dwóch alternatywnych zasad:

1) na zasadach dotyczących obywateli polskich;

2) na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich.

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. l lub art 186 ust- l pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1206 z późn. zm.);

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) obywatele państw członkowskich Unii  Europejskiej,  państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej Ł członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9) kandydaci ci podlegają procesowi rekrutacji.

 

 1. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

 1. Pozostali cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust- 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy ci, mogą podejmować i odbywać kształcenie:

1) jako stypendyści strony polskiej;

2) na zasadach odpłatności;

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

5) jako stypendyści uczelni.

 

 1. Na zasadach wymienionych w pkt. 3 i 4 albo na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą podejmować i odbywać studia obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

 1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w pkt. 3 i 4.
 2. Stypendystom strony polskiej stypendia przyznaje oraz ustala ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu, jeżeli:

1) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

2) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1)  ukończy roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w Języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ ministrem” lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień

znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.
 2. Na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących

obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy:

1)  legitymują się Jednym z następujących dokumentów:

 1. a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
 2. b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania, się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 4. d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 2. W przypadku:

1) świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

2) dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym  w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim – w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów,  a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez rektora uczelni lub kierownika Jednostki naukowej innej niż jednostka organizacyjna uczelni.

 1. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty za naukę w wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu rektora.
 2. Kandydaci na I rok studiów składają w terminie rekrutacji następujące dokumenty:

1) kserokopia paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

2) kserokopia karty pobytu lub wizy, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność  z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

4) kserokopia świadectwa ukończenia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki   w języku polskim poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, o których mowa w pkt. 9;

5)ankietę osobową na formularzu obowiązującym w Wyższej Szkole Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu;

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt. 8;

7) 3 fotografie o wymiarze 35×45 mm.

8) zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (oryginał lub jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowny międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów  w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate), albo polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości);

9) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate);

10) zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami  w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (powyższe zaświadczenie można złożyć w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów).

11) kserokopia Karty Polaka (jeśli dotyczy) poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Termin rozpoczęcia rekrutacji na kierunku administracja w roku akademickim 2018/2019 ustala się na dzień 21 maja 2018 r. Termin zakończenia rekrutacji ustala się na dzień 30 września 2018 r.

2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.