Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Wytyczne do prac końcowych

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC KOŃCOWYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

W WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEJ

STUDIUM GENERALE SANDOMIRIENSE W SANDOMIERZU

I  PRACE KOŃCOWE         

 1. Wymogi podstawowe

Praca końcowa:

 • jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora. Dopuszcza się przygotowanie jednej pracy końcowej przez słuchacza studiującego na dwóch kierunkach równolegle.
 • temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia słuchacza i uzgodniony z promotorem. W przypadku pracy realizowanej przez słuchacza studiów dwóch kierunków równoległych obowiązuje interdyscyplinarne podejście (temat powinien obejmować obydwie specjalności).  
 1. Charakter pracy

Praca końcowa może mieć charakter:

 • projektowy (np. program działań edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adaptacyjnych itp., w tym własne prognozy pedagogiczne; kompleksowy projekt szkoleń projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt pozyskiwania kapitału finansowego, projekt obiegu informacji w administracji itp.),
 • analityczny (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania analityczne w placówkach oświatowych, organizacjach lub przedsiębiorstwach oparte na danych zebranych w konkretnych instytucjach, diagnoza sytuacji i analiza systemu gospodarczego, systemu finansowego, systemu administracji publicznej, analizy i diagnozy problemów pedagogicznych w aspektach edukacyjnych, społecznych, systemowych i profilaktycznych),
 • badawczy (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne  o charakterze ilościowym lub jakościowym zjawisk i procesów społecznych, badania empiryczne i analityczne w środowiskach społeczno-edukacyjnych).
 1. Wymogi merytoryczne i formalne

Przygotowanie pracy końcowej powinno ukształtować umiejętności:

 • diagnozowania i oceny problemów,
 • identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
 • wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej dla projektowanych i opisywanych rozwiązań praktycznych,
 • prowadzenia logicznego toku opracowań,
 • zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,
 • samodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych lub projektowych,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.   

 

Układ pracy:

 1. Strona tytułowa

Tytuł– powinien uzewnętrzniać zainteresowania odkrywcze autora i odzwierciedlać problem. Musi być adekwatny do treści pracy. Ekspozycja treści w tytule wymaga formy przejrzystej – ujęcia tytułu logicznie i krótko.

 1. Spis treści
 2. Wstęp

Wstęppowinien mieć charakter informacyjny, ma służyć czytelnikowi do zorientowania się w problematyce obranego tematu pracy. Zawiera, przyczyny zainteresowania się problemem, uzasadnienie jego ważności (jego wartości teoretycznej i praktycznej – cele pracy), problemu badawczego oraz krótkie przedstawienie zawartości poszczególnych rozdziałów. Powinien on więc zarysowywać całość, ukazując jednak strukturę pracy.

 1. Część zasadnicza (teoretyczno-praktyczna)

Część teoretyczna – dokonuje się tu przeglądu poglądów i teorii z zakresu pojętego tematu (istniejące modele teoretyczne, badania na temat naszego problemu i problemów z nim związanych). Część teoretyczna  ma doprowadzić (jest uzasadnieniem) do postawienia własnego problemu badawczego i pytań szczegółowych. (ilość rozdziałów i podrozdziałów wynika z koncepcji ujęcia problemu jaką w porozumieniu z promotorem autor przyjmie). Liczba stron też nie podlega sztywnym zasadom co oznacza, że opis stanu wiedzy na dany temat może być obszerny lub skromniejszy ilościowo, ale ma być uzasadnieniem zamysłu autora.

Część praktyczna – dokonuje się tu analizy zebranego materiału badawczego wraz z wyprowadzeniem wniosków szczegółowych. Część praktyczna w dużej mierze zależy od przyjętej metodologii badawczej.

 1. Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie – należy wskazać syntetyczne, uogólnione wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań). Jest to ocena wyników badań i realizacja celu praktyczno-wdrożeniowego. Wnioski mogą przybierać formę rekomendacji do dalszej pracy.

 1. Bibliografia
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego (na końcu źródła internetowe)
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych,
 1. Spis tabel, rysunków (schematów, tablic itp.)
 2. Oświadczenie Autoraodnośnie samodzielnego napisania pracy oraz oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy

 

 

Przed obroną pracy dyplomowej student winien złożyć w dziekanacie:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej spełniający następujące wymogi:
 • oprawa miękka – folia zgrzana na klej
 • strona tytułowa (wg wzoru)
 • czcionka – Times New Roman – 12 pkt.
 • druk obustronny (lustrzane odbicie)
 • tekst wyjustowany
 • margines strona lewa – 3,5 cm.,  margines strona prawa – 2,5 cm.
 • interlinia 1,0
 • tytuły rozdziałów pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów czcionką 12 pkt.;  poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów; przypisy na dole strony, do której się odnoszą –rozmiar czcionki 10 pkt.,
 • Oświadczenie Autoraodnośnie samodzielnego napisania pracy oraz oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy. Oświadczenie to powinno znaleźć się w pracy jako ostatnia strona – bez numeru strony.
 1. Kartę rejestracji pracy dyplomowej.
 2. Płyta CD z zapisem pracy w formacie PDF lub RTF

 

 

Dokumenty do pobrania dla słuchaczy studiów podyplomowych

Strona tytułowa (wzór)

Oświadczenie Autora odnośnie samodzielnego napisania pracy oraz oświadczenie Promotora dotyczące zaakceptowania pracy

Kartę rejestracji pracy dyplomowej