Artterapia

Cel studiów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na  do prowadzenie w placówkach oświatowych i opiekuńczych zajęć polegających głównie na terapii poprzez sztukę. Ukończenie  kierunku gwarantuje pogłębienie wiedzy na temat szeroko rozumianej sztuki i twórczości artystycznej oraz praktyk, które pozwalają na ich wykorzystywanie w terapii.

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu terapeuty w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w: szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkoły życia, szkoły i klasy integracyjne, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno – wychowawczych , świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury.

Ramowy program studiów:

Podstawy artterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji

Pedagogika specjalna – osoby niepełnosprawne jako podmiot artterapii

Wiedza o sztuce: plastyka, muzyka, taniec, literatura, teatr, fotografia, technologie komputerowe

Psychopedagogika twórczości

Warsztat twórczości i kreatywności

Warsztat pracy z grupą

Teatroterapia (psychoterapia, drama, pantomima)

Muzykoterapia

Biblioterapia

Sztuki plastyczne i rękodzieło w artterapii

Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem

Budowanie programów i przygotowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych elementów artterapeutycznych

Warsztat artterapeutyczny

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunkiem ukończenia studiów 

podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)