Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji zadań pracownika służby BHP zgodnie z nowymi standardami obowiązującymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się między innymi z informacjami dotyczącymi nauki  o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktyką. Od 1 lipca 2005 r. obowiązują przepisy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468). Na mocy w/w rozporządzenia pracownikami na niżej wymienionych stanowiskach mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP.

Adresaci:

Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, szczególnie dla pracowników służby BHP, którzy mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie oraz osób  ubiegających się o pracę w charakterze pracowników tej służby.

Kwalifikacje:

Do pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).

Warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

Program studiów:

Podstawy prawne systemu ochrony pracy w Polsce  i w krajach UE

Służba bhp w zakładzie pracy i jej zadania

Ergonomia i fizjologia pracy

Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Profilaktyka ochrony zdrowia

Pierwsza pomoc przedlekarska

Zarządzanie  bezpieczeństwem i higieną pracy

Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona przeciwpożarowa

Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń

Seminarium dyplomowe

Tryb nauki i czas trwania

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Łączna liczba godzin – 200

Opłata z studia: 2400 zł. całość   (2 semestry- istnieje możliwość zapłaty w ratach)