Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

 

Celem studiów

jest uzyskanie kwalifikacji  niezbędnych do  pełnienia zadań doradcy zawodowego oraz przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Adresaci:

Absolwenci studiów (I lub II stopnia)  dowolnego kierunku posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Po ukończeniu kierunku absolwenci nabywają uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego w placówkach oświatowych, (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, centra kształcenia ustawicznego, pozaszkolne instytucje edukacji) oraz uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy zawodowego  (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w  instytucjach:

–  Publiczne służby zatrudnienia,

– Ochotnicze Hufce Pracy,

– Instytucje partnerstwa lokalnego,

– Agencje pośrednictwa pracy,

– Agencje pracy tymczasowej,

– Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Ramowy program studiów 

Teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zawodoznawstwo

Podstawy prawne poradnictwa zawodowego

Rynek pracy – informacja edukacyjna i zawodowa

Metodyka pracy doradcy zawodowego

Planowanie kariery

Umiejętności komunikacyjne w pracy doradcy zawodowego

Trening osobisty – elementy coachingu

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)