Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Celem studiów

jest uzyskanie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych przedmiotów muzyka, plastyka, wiedza o kulturze. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Adresaci:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze. Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. (Wymaganie konieczne: kwalifikacje pedagogiczne)

Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze, a także prowadzenia zajęć artystycznych w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, absolwenci studiów drugiego stopnia kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.

Program studiów

Moduł kształcenia ogólnego:

Wstęp do wiedzy o sztuce

Pedagogika twórczości

Psychologia i coaching twórczości

Elementy prawa autorskiego

Media w komunikacji społecznej i przekazie kultury

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – elementy artterapii

Seminarium – praca projektowa

Moduł kształcenia specjalistycznego:

Metodyka nauczania muzyki

Metodyka nauczania plastyki

Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką

Technologia informatyczna i multimedialna w edukacji – grafika

Emisja głosu w śpiewie

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Szkolne instrumenty muzyczne

Organizacja przedsięwzięć artystycznych

Praktyka (180 godzin)

Warunki ukończenia studiów:

Obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 360 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyki (60 + 60 + 60 godzin na przedmiot). Dla słuchaczy realizujących studia wyłącznie z zakresu przedmiotów muzyka i plastyka – 300 godzin + 120 godzin praktyk

Opłata za studia:

3900 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)