Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

i spektrum autyzmu

studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Cel studiów:

przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Ramowy program studiów:

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne

Pedagogika specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)

Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii

Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa

Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera

Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera

Modele terapeutyczne i terapie wspomagające (muzykoterapia, artterapia, drama i inne)

Wspomaganie rozwoju ruchowego

Kształtowanie mowy i komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dydaktyka specjalna

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i szkolna

Praca z rodziną dziecka ze SPE

Prawa osób z autyzmem, zespołem Aspergera, osób niepełnosprawnych intelektualnie

Praktyka

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)