Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Celem studiów

jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki,  psychologii, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3 szkoły podstawowej). Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie przedszkolach i szkołach podstawowych w łącznym wymiarze 150 godzin (75 godzin placówka przedszkolna i 75 godzin szkoła podstawowa – klasy I-III.

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I lub II stopnia. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach publicznych i niepublicznych.

Pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi, m.in.: umiejętności plastyczne, muzyczne, brak wad wymowy.

Program studiów:

Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pedagogika zabawy i metody aktywizujące w edukacji i wychowaniu małego dziecka

Pedagogika zabawy i metody aktywizujące

Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym

Podstawy logopedii z elementami diagnostyki i terapeutycznej

Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Budowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy

Elementy prawa oświatowego

Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu

Metodyka edukacji polonistycznej

Metodyka edukacji matematycznej

Metodyka edukacji przyrodniczej

Metodyka edukacji muzycznej

Metodyka edukacji plastycznej i wychowania technicznego

Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

Metodyka wychowania przedszkolnego

Metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Rozpoznawanie i kształcenie zdolności dzieci- warsztaty twórczości

Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej

Literatura dziecięca oraz gry i zabawy umysłowe

Etyka pedagogiczna w zawodzie nauczyciela

Emisja głosu

Seminarium dyplomowe

Praktyka przedszkolna

Praktyka wczesnoszkolna

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 470 godzin zajęć (320 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)