Przygotowanie Pedagogiczne

studia podyplomowe – kwalifikacyjne

 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z nauczanym przedmiotem lub zajęciami specjalizacyjnymi w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Adresaci:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć), przy czym zgodnie z wymaganiami absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, a absolwenci studiów II stopnia  i jednolitych studiów magisterskich na wszystkich etapach kształcenia.

 

 Program studiów:

Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej

Specjalne potrzeby edukacyjne – elementy pedagogiki specjalnej

Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela

Pedagogika ogólna z teorią wychowania

Pedeutologia i etyka nauczyciela

Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela

Podstawy dydaktyki ogólnej

Dydaktyka przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych etapach edukacyjnych

Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych

Dydaktyka przedmiotów zawodowych

Planowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej

Emisja głosu

TIK w pracy nauczyciela

Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

Seminarium dyplomowe

Praktyka pedagogiczna

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 420 godzin zajęć (270 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin praktyk pedagogicznych).

Opłata za studia:

zł. całość   (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)