Logopedia szkolna z logorytmiką

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Opis studiów:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych,wokalno-aktorskich.Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Kwalifikacje wstępne:

Brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie logopeda – zaświadczenie lekarskie

Ze względu na charakter studiów i wykonywaną po ich ukończeniu pracę kandydaci powinni posiadać prawidłową wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego.

Ramowy program studiów

 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
 • Fonetyka akustyczna i audiologiczna 
 • Wprowadzenie do logopedii
 • Nauka o języku. Słownictwo, gramatyka, składnia języka polskiego
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
 • Profilaktyka i terapia logopedyczna
 • Audiofonologia i  foniatria
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
 • Zaburzenia mowy (1): Dyslalia
 • Zaburzenia mowy (2): Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu
 • Zaburzenia mowy (3): Jąkanie
 • Zaburzenia mowy (4): Afazja
 • Zaburzenia mowy (5): Dyzartria
 • Zaburzenia mowy (6): Dysglosja
 • Zaburzenia mowy (7): Alalia
 • Zaburzenia mowy (8): Autyzm
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja i dysgrafia
 • Emisja głosu i dykcja
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 • Metody badań logopedycznych
 • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
 • Metodyka logopedyczna
 • Logorytmika, drama i inne metody usprawniające
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Warsztat logopedy
 • Seminarium dyplomowe

Czas trwania: 

4 semestry,  studia w trybie niestacjonarnym

Koszt studiów:

4800 zł (4 x 1200 zł za semestr)

Oprócz zajęć audytoryjnych, w ciągu 2 lat studiów, obowiazuje dodatkowo 90 godzin zajęć praktycznych w placówkach oświatowych.