Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Celem studiów jest:

Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III. 

Przygotowanie słuchaczy do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.

Przygotowanie słuchaczy do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.

Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką.

Ramowy program studiów:

Psychopedagogika twórczości

Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy

Muzykoterapia w pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rytmika z elementami choreoterapii

Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego

Podstawy dyrygowania

Instrumenty szkolne

Zabawy i tańce integracyjne

Tańce towarzyskie

Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem

Ośrodki kultury – filharmonia, muzeum sztuki, rozgłośnia radiowa.

Folklor regionalny

Emisja i higiena głosu

  • Seminarium dyplomowe

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunkiem ukończenia studiów

podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)