Muzykoterapia

Celem studiów

jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu muzykoterapii pozwalających do ich wykorzystania  w procesie rehabilitacji, leczenia, resocjalizacji.

Adresaci:

–  dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, pedagogika, medycyna, rehabilitacja lub pokrewnym lub na kierunku studiów muzycznych,
 –  dla osób które ukończyły szkołę muzyczną I stopnia lub wykazują umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,

Ramowy program studiów:

Instrumentarium Orffa w muzykoterapii

Wprowadzenie do literatury muzycznej

Wprowadzenie do pedagogiki

Emisja głosu

Improwizacja

Podstawy psychologii zdrowia

Techniki parateatralne

Rehabilitacja

Techniki relaksacyjne

Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych

Psychologiczne podstawy muzykoterapii

Ćwiczenia z muzykoterapii (dla osób ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, osób autystycznych, osób z zespołem Downa oraz z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami wzroku, z zaburzeniami ruchu

Programowanie muzyki terapeutycznej

Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji

Zastosowanie muzyki w wadach wymowy

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunkiem ukończenia studiów

podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)