Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Celem studiów

jest wspomaganie nauczycieli i wychowawców w rozwoju zawodowym w zakresie:

przyswojenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą specyficzne potrzeby edukacyjne i opiekuńczo – wychowawcze,

doskonalenia umiejętności konstruowania programów edukacyjnych profilaktycznych, terapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych,

zapoznania się z wykorzystywanymi metodami aktywizującymi wychowanka, ucznia i nauczyciela w procesach edukacyjnych – specjalnych.

Adresaci studiów:

Pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych w różnych placówkach oświatowych, a szczególnie w opiekuńczo – wychowawczych oraz inne osoby zainteresowane omawianą problematyką.

Ramowy program studiów:

Podstawy psychologii klinicznej

Psychopedagogika rozwoju dzieci i młodzieży

Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i rodziną

Trening umiejętności wychowawczych

Diagnostyka pedagogiczna

Metodyka i organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej

Komunikacja interpersonalna

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego  dzieci i młodzieży

Animacja czasu wolnego

Formy pomocy rodzinie

Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi

Praktyka pedagogiczna

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunkiem ukończenia studiów

podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)