Rewalidacja indywidualna  z terapią pedagogiczną

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Studia Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną, uprawniają do prowadzenia rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1113). 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Celem studiów

jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie z niepełnosprawnością, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, trudnościami w nauce itp).  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz innych placówkach posiadających tego typu zajęcia w swojej ofercie programowej.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Przede wszystkim: nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych.

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Program studiów:

Psychologiczne podstawy rewalidacji i terapii

Podstawy pedagogiki specjalnej

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

Psychologiczne podstawy procesów uczenia się z elementami neurodydaktyki

Prawa dziecka w systemie edukacji

Diagnostyka psychopedagogiczna  i funkcjonalna

Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych

Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i  wyrównawczych

Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych

Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu – metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

Specyfika pracy z uczniem z Zespołem Aspergera

Metody pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej

Praca logopedyczna z elementami logorytmiki

Nowe technologie w diagnozie i terapii uczniów ze SPE

Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się – warsztaty

Rewalidacja dzieci z zaburzeniami słuchu – trening słuchowy

Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja w schemacie własnego ciała) – warsztat

Warsztat terapii pedagogicznej

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, diagnoz funkcjonalnych  i programów rewalidacji

Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praktyki

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)