Wiedza o społeczeństwie

3 semestralne studia podyplomowe – kwalifikacyjne

Celem studiów

jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wiedzy o społeczeństwie  w szkołach każdego typu. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012  poz. 131).

Adresaci:

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, oraz dla absolwentów studiów wyższych pokrewnych specjalności w szczególności historii pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Ramowy program zajęć:

Podstawy socjologii

Nauka o państwie i prawie

Historia państwa i prawa XIX i XX w

Systemy polityczne i partyjne

System polityczny RP

Organizacje międzynarodowe

Podstawy gospodarki rynkowej

Prawa człowieka

Prawo wspólnotowe, integracja europejska

Problemy współczesnego świata

Społeczeństwo obywatelskie

Samorząd i polityka lokalna

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Technologia informacyjna

Źródła informacji w naukach społecznych

Seminarium

Praktyka pedagogiczna

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć stacjonarnych  i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów: obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia:

3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)