Zarządzanie administracją publiczną

 

Opłata za studia: 3000 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Adresaci:

Studia podyplomowe „Zarządzanie administracją publiczną” adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które związane są zawodowo z administracją rządową
 i samorządową (pracownicy i kadra kierownicza administracji zespolonej
i niezespolonej, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich itd.), a także z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy na nie również wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy gmin, radnych samorządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą w administracji, podniesieniem swoich kwalifikacji oraz chcące zostać liderami swoich społeczności

Przedmiot i godziny w semestrze I

 • Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej – 10
 • Ustrój i funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego – 10
 • Prawo i instytucje UE – 10
 • Status pracownika administracji – 10
 • Prawa i obowiązki kadry kierowniczej w administracji rządowej i samorządowej – 10
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołów – 10
 • Podstawy postępowania administracyjnego – 10
 • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej  – 10
 • Podatki i opłaty – 10
 • Seminarium – 10

Przedmiot i godziny w semestrze II

 • Administracja ochrony środowiska – 9
 • Gospodarka nieruchomościami – 9
 • Windykacja należności publicznoprawnych – 9
 • Zamówienia publiczne w administracji – 9
 • Odpowiedzialność cywilna i karna funkcjonariusza (pracownika administracji) – 9
 • Dostęp do informacji publicznej i relacje z mediami – 9
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – 9
 • Partycypacja społeczna – 9
 • Zarządzanie kryzysowe – 9
 • Ochrona danych osobowych – 9
 • Seminarium – 10
 •  

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 200