Zarządzanie oświatą

 

Opłata za studia: 2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie kadry kierowniczej dla szkół i placówek oświatowych. Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436) , zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz.1526).

Ramowy program:     

 • prawo oświatowe,
 • prawo pracy,
 • prawo rodzinne
 • system edukacji w Polsce,
 • zarządzanie finansami w oświacie oraz programy UE wspierające oświatę,
 • bezpieczeństwo uczestników procesu dydaktycznego,
 • projektowanie programu szkoły,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie,
 • efektywny nadzór pedagogiczny,
 • badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej; ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • seminarium

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba semestrów: 2