Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Przedmioty w semestrze zimowym 2019/2020

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2019/2020

ROK  II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Dydaktyka ogólna 15 15 E
Pedagogika specjalna 15 15 Z/O
Dydaktyka specjalna 10 10 E
Diagnostyka psychopedagogiczna 15 15 Z/O
Praca ze środowiskiem rodzinnym osób niepełnosprawnych i niedostosowanych 20 Z/O
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 15 Z/O
Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką 10 20 E
Edukacja przyrodnicza z metodyką 15 Z/O
Edukacja fizyczna i zdrowotna z metodyką 15 Z/O
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką 15 Z/O

+ praktyka obserwacyjna (30 h)

 

 

ROK  III

PRZEDMIOT W ĆW ZAL
Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju 30 Z/O
Muzykoterapia 25 Z/O
Praca wychowawczo-opiekuńcza 10 Z/O
Seminarium dyplomowe 15 Z/O
Oligofrenopedagogika 20 20 E
Praca z osobą dorosłą niepełnoprawną intelektualnie 10 Z/O
Rehabilitacja społeczno-zawodowa 20 Z/O
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30 E
Zajęcia plastyczno-techniczne z metodyką 15 Z/O
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 15 Z/O

+ praktyka metodyczna II (40 h)

 

  

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2019/2020

ROK  I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Wstęp do prawoznawstwa 10 10 E
Historia administracji od XVIII wieku 15 Z/O
Makro i mikroekonomia 10 10 E
Logika praktyczna 15 5 Z/O
Nauka administracji 10 10 Z/O
Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych 10 10 E
Język angielski 15 Z/O
Bezpieczeństwo ekologiczne 5 10 Z/O
Szkolenie BHP 4

Z

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Prawo administracyjne – część szczegółowa 20 15 E
Publiczne prawo gospodarcze 15 10 E
Etyka urzędnicza 10 10 Z/O
Prawo pracy i prawo urzędnicze 10 15 E
Ustrój samorządu terytorialnego 20 E
Ochrona własności intelektualnej 10 10 Z/O
Historia prawa sądowego 15 Z/O
Język angielski 15 Z/O
Organizacja i funkcjonowanie administracji rządowej w Polsce (RziS) 15 10 E
Prawo wyznaniowe (RziS) 10 Z/O
Prawo antykorupcyjne (RziS) 15 Z/O

ROK III 

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Postępowanie administracyjne 18 9 E
Publiczne prawo gospodarcze 18 9 E
Postępowanie egzekucyjne w administracji 9 9 E
Podstawy marketingu terytorialnego 9 Z/O
Kontrola i nadzór w administracji publicznej (RziS) 9 9 E
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (RziS) 9 9 Z/O
Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej (RziS) 9 9 Z/O
Finanse samorządu terytorialnego (RziS) 9 9 E
Historia prawa sądowego (RziS) 18 Z/O
Seminarium dyplomowe 18 Z
Praktyka 120 Z

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

SEMESTR ZIMOWY – rok akademicki 2019/2020

ROK I

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Zasady ustroju politycznego państwa 5 5 E
Zasady tworzenia i stosowania prawa 5 10 Z/O
Historia myśli ustrojowo – administracyjnej 15 5 E
Postępowanie administracyjne i sądowo- administracyjne 10 10 E
Prawo UE 10 10 E
Umowy w administracji 10 10 E
Język angielski 15 Z/O
Negocjacje i mediacja w administracji publicznej 5 10 Z/O
Szkolenie BHP 4 Z

ROK II

PRZEDMIOT

W ĆW ZAL
Fundusze strukturalne i finansowanie projektów UE 10 10 E
E-administracja 5 15 E
Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie 10 10 E
Publiczne prawo konkurencji 10 10 E
Ustrój Konfederacji Szwajcarii, 10 Z/O
Zadania samorządu terytorialnego (RziS) 5 15 E
Ustrój i administracja krajów UE (RziS) 15 Z/O
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w administracji (RziS) 15 Z/O
Seminarium magisterskie 15 Z/O
Praktyka zawodowa II 90 Z