Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Praktyki

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

 

Jednostki organizacyjne, w których mogą odbywać się praktyki studenckie:

 • Urzędy centralne,
 • Urzędy wojewódzkie,
 • Urzędy marszałkowskie,
 • Starostwa powiatowe,
 • Urzędy administracji zespolonej i niezespolonej,
 • Urzędy gmin,
 • Komórki administracyjne jednostek gospodarczych

Program praktyk:

Praktyka realizowana w urzędach administracji publicznej obejmuje następujące zagadnienia i czynności, między innymi:

 1. Organizacja urzędu:
 • Regulacje powszechnie obowiązujące dotyczące funkcjonowania urzędu,
 • Statut i/lub regulamin organizacyjny,
 • Majątek i fundusze urzędu,
 • Droga służbowa.
 1. Kierowanie i zarządzanie:
 • Obowiązki i uprawnienia kierownictwa,
 • System zarządzania,
 • Obieg dokumentów, instrukcja kancelaryjna,
 • Dysponowanie środkami budżetowym,
 • Wewnętrzny system kontroli,
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków. 
 1. Zatrudnienie w urzędzie:
 • Tryb zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • Prawa i obowiązki pracowników,
 • Ścieżki awansu,
 • Wynagradzanie pracowników, system nagród i kar. 
 1. Planowanie w urzędzie:
 • planowanie strategiczne i operatywne,
 • rodzaje, cele i zakres obowiązujących planów,
 • źródła informacji stanowiących podstawę planowania,
 • metody kontroli i aktualizacji planów.
 1. Udział w czynnościach urzędowych jednostki organizacyjnej urzędu, do której student zostanie skierowany:
 • Zapoznanie się ze szczegółowymi kompetencjami jednostki organizacyjnej,
 • Rozmowa z kierownikiem jednostki na temat jej funkcjonowania,
 • Zapoznanie się z treścią aktów administracyjnych przygotowywanych przez jednostkę organizacyjną
 • Udział w czynnościach prawnych dokonywanych przez pracowników jednostki  w stosunku do stron i uczestników postępowań administracyjnych,
 • Udział w przygotowaniu aktów administracyjnych.
 1. W przypadku odbywania praktyki w Urzędzie Marszałkowskim, starostwie lub gminie, udział odpowiednio w sesji sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu lub gminy.

 

Przed podjęciem praktyki student musi odbyć szkolenie z zakresu bhp i ppoż. w zakresie obowiązującym w urzędzie.

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin praktyk -od 01.10.2020

Załącznik nr 1 -Skierowanie na praktykę zawodową

Załącznik nr 2 -Zgoda na realizację praktyk

Załącznik nr 3 -Porozumienie o realizację praktyk

Załącznik nr 4 -Oświadczenia o ubezpieczeniu

Załącznik nr 5 -Zapoznanie się z regulaminem praktyk

Załącznik nr 6 -Dziennik praktyk

Załącznik nr 7 -Zaświadczenie z odbycia praktyk

Załącznik nr 8 -Wniosek o zaliczenie praktyk 

Załącznik nr 9 -Program praktyk

 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021

Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Programach studiów I i II stopnia na kierunku Administracja w zakresie wymiaru praktyk zawodowych (studenckich)

– kliknij i dowiedz się więcej