Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Regulamin Samorządu Studenckiego

Regulamin Samorządu Studenckiego WSHP

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 • Studenci Studium Generale Sandomiriense Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu (zwanej dalej WSHP) tworzą Samorząd Studencki zwany dalej “Samorządem”.
 • Samorząd działa poprzez swoje organy, które reprezentują studentów WSHP, i których zadaniem jest ochrona praw i interesów studentów WSHP.

 

§ 2

Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz Statutu WSHP.

§ 3

Członek Samorządu bierze udział w pracach organów, do których został wybrany.

§4

Obszarem działania Samorządu jest Uczelnia WSHP.

Rozdział II. Organy Samorządu

§ 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu,
 3. Sekretarz Samorządu Studenckiego,
 4. Członkowie Samorządu Studenckiego,

§ 6

 

 • Uchwałę organu Samorządu Studenckiego można zaskarżyć do Dziekana Wydziału Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu WSHP, jeśli jest sprzeczna z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem WSHP, Regulaminem Studiów WSHP lub niniejszym Regulaminem Samorządu.
 • Do kompetencji Przewodniczącego Samorządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Samorządu w szczególności:

 

1) Reprezentowanie studentów przed władzami Wydziału,

2) Reprezentowanie studentów wobec władz Uczelni,

3) Delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne,

4) Występowanie z wnioskami i postulatami do władz Wydziału,

§ 7

 

 • Samorząd liczy nie mniej niż pięciu ale nie więcej niż siedmiu przedstawicieli Samorządu.
 • Kadencja Samorządu trwa 2 lata i rozpoczyna się nie wcześniej niż
  z dniem następującym po zakończeniu kadencji dotychczasowych członków organu.
 • Członek Samorządu może kontynuować kadencję po ukończeniu studiów I stopnia gdy w roku akademickim następującym bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia podejmie studia na tym samym wydziale na studiach II stopnia.

 

§ 8

Samorząd wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, jego Zastępcę, Sekretarza i Członków Samorządu, a także Skład Pocztu Sztandarowego, Komisje Stypendialne, Członków do Senatu Uczelni WSHP.

§ 9

 

 1. Samorząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Samorządu, powiadamiając członków organu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Z posiedzeń sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach.
 4. Protokół podpisuje Przewodniczący Samorządu.

§ 10

 

 1. Samorząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu organu.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 3. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego,
  z wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych.

§ 11

 

 1. Samorząd odwołuje Przewodniczącego większością 2/3 głosów
  w obecności ½ górnej granicy regulaminowego składu.
 2. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego podpisany przez 3 członków Samorządu składany jest
  do Sekretarza i rozpatrywany na zebraniu zwołanym w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 3. Zebranie zwołuje i przeprowadza Sekretarz w porozumieniu z członkami Samorządu.
 4. Ponowne złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 możliwe jest nie wcześniej niż z upływem
  3 miesięcy od dnia w którym wskazany wniosek był poddany pod głosowanie.
 5. Przepisy § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział II. Przewodniczący Samorządu

§ 12

 1. Przewodniczący Samorządu jest organem wykonawczym Samorządu Studenckiego.
 2. Przewodniczący Samorządu kieruje pracami członków Samorządu.

§ 13

Przewodniczący Samorządu:

1) reprezentuje Samorząd wobec organów WSHP i na zewnątrz,

2) ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom Samorządu,

3) podpisuje i przedkłada Dziekanowi lub innym organom WSHP uchwały Samorządu.

§ 14

 

 1. Przewodniczący Samorządu w sprawach nagłych może podjąć decyzje leżące w zakresie kompetencji Samorządu.
 2. Powzięte przez Przewodniczącego decyzje w ramach kompetencji Samorządu podlegają zatwierdzeniu na posiedzeniu Samorządu zwołanym nie później niż 7 dni od podjęcia decyzji
  w przypadku niezatwierdzenia tracą moc.

§ 15

Przewodniczący Samorządu obejmuje funkcję z dniem następnym po zakończeniu kadencji członka Samorządu przez dotychczasowego Przewodniczącego lub jego rezygnacji.

§16

Przewodniczący nie może podejmować decyzji przed ich wcześniejszym uzgodnieniem z Samorządem.

Rozdział III. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 17

 1. Projekt zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego WSHP (dalej jako Regulamin) może przedłożyć:

  1) Przewodniczący Samorządu,
  2) Członkowie Samorządu,

 2. Uchwałę o zmianie Regulaminu podejmuje Samorząd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Samorządu.
 3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu Samorządu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od dnia przedłożenia Samorządowi projektu zmian Regulaminu.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jej zgodności ze Statutem WSHP przez Członków Samorządu.
 5. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez członków Samorządu zgodności z ustawą i Statutem Uczelni.