Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

RODO

Klauzula informacyjna w Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W związku z powyższym informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu (dalej zwana: WSHP w Sandomierzu), ul. Adama Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu możliwy jest pod adresem email: iodwshpsandomierz@onet.pl, bądź listownie na adres Administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na studia, studiowania i ewaluacji tego procesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów realizowanych przez WSHP w Sandomierzu;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji procesu edukacyjnego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów w WSHP w Sandomierzu jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów;

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych, a także podmioty świadczące na rzecz WSHP w Sandomierzu usług informatycznych, medycznych, edukacyjno-szkoleniowych, archiwizacyjnych i niszczenia dokumentacji, usługi prawne oraz podmioty dostarczające przesyłki pocztowe oraz kurierskie;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu edukacyjnego, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej;

10. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w WSHP w Sandomierzu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.

 

 

Dokumenty do pobrania:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH