Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Studia licencjackie

KIERUNEK ADMINISTRACJA

Studia I stopnia licencjackie, niestacjonarne

 

specjalności:

• Administracja Rządowa i Samorządowa,
• Administracja Finansowa i Gospodarcza,

Studia administracyjne mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na średnich szczeblach w różnych rodzajach administracji, nie tylko rządowej i samorządowej w Polsce, ale także administracji organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, administracji przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, zakładów publicznych, agencji, funduszy, fundacji, banków i innych instytucji zarządzających mieniem publicznym i prywatnym.

Poza tym uruchomienie systemu punktów transferowych ECTS oraz wprowadzenie wielu nowych przedmiotów zwiększyło wyraźnie interdyscyplinarność studiów administracyjnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSHP i zapewniło im elastyczność niezbędną do szybkiego dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków na rynku pracy w Polsce.

Realizacja programu pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i teoriami z dziedziny prawa, ekonomii, nauk politycznych, socjologii, psychologii i zarządzania. Umożliwia nabywanie umiejętności sprawnego wykorzystywania dostępnych środków informacji i nowoczesnej techniki biurowej.

Niezbędną wiedzę studenci otrzymują podczas wykładów i ćwiczeń kierunkowych oraz zajęć realizowanych w ramach specjalizacji kierunkowych w zakresie administracji publicznej, administracji gospodarczej oraz integracji z Unią Europejską. Interdyscyplinarny charakter studiów powinien wyposażyć absolwentów także w kompetencje do pracy w organach NIK i innych instytucjach kontroli.

Znakomita kadra naukowa ma decydujący wpływ na rozwój studentów, wśród których kilkoro po ukończeniu studiów otrzymało w przeszłości propozycję pracy na Uczelni.

 

 

Wysokość opłat:

85 zł – opłata rekrutacyjna

3400 zł – wysokość czesnego (opłata za rok studiów, płatna w 2,4 lub 8 ratach)

 

 

POBIERZ kwestionariusz zgłoszeniowy na studia licencjackie -pdf

 

 

Warunki rekrutacji

Warunki przyjęcia na studia